Preskoči na glavni sadržaj

Upiti nad statičkim poljima

Uvod

Započet ćemo s jednim jednostavnim zadatkom/primjerom:
Zadan je niz cijelih brojeva [2,5,3,0,3,1,4][2, 5, 3, 0, -3, 1, 4] i potrebno je naći sumu niza nad nekim intervalom. Na primjer, neka je početak intervala na indeksu 2, a kraj intervala na indeksu 5. Rješenje je 3+0+(3)+1=13 + 0 +(-3) + 1 = 1.
Nazovimo funkciju koja će pronalaziti zbroj nad nekim intervalom rangeSum(a,b)rangeSum(a, b), gdje su aa i bb početak i kraj intervala. Vrijedi 0ab<N0 \le a \le b \lt N, NN je duljina niza.
U našem slučaju rangeSum(2,5)=1rangeSum(2, 5) = 1,   rangeSum(1,2)=8rangeSum(1, 2) = 8,   rangeSum(0,6)=12rangeSum(0, 6) = 12.

Najjednostavnije rješenje bi bilo za svaki interval proći kroz niz i zbrojiti elemente. Tada bi funkcija izgledala ovako (pretpostavimo da je niz dostupan globalno):

int rangeSum(int a, int b) {
int sum = 0;

for (int i = a; i <= b; ++i) {
sum += array[i];
}

return sum;
}

Neka je QQ broj upita nad tim nizom. Složenost funkcije rangeSumrangeSum je O(N)O(N). Ako se funkcija pozove za svaki od Q upita, složenost cijelog programa bi bila O(NQ)O(N*Q).
Iako je ovo rješenje točno, presporo je za nizove s mnogo elemenata nad kojima se provodi velik broj upita. Na primjer, neka je N=106N = 10^6, a Q=105Q=10^5. Naš algoritam je prespor da izračuna sume nad intervalima pod ograničenjem od 1 sekunde (standard u zadacima za natjecateljsko programiranje). Dakle, moramo naći bolje rješenje.

Suma prefiksa

Prvo uvodimo pojam sume prefikse. Suma prefiksa je zbroj svih brojeva u nizu od početka do nekog zadanog indeksa nn. Nazovimo funkciju koja to računa prefixSum(n)prefixSum(n). Vrijedi:
prefixSum(0)=array[0]prefixSum(0) = array[0]
prefixSum(1)=array[0]+array[1]prefixSum(1) = array[0] + array[1]
prefixSum(n)=array[0]+array[1]+...+array[n]prefixSum(n) = array[0] + array[1] + ... + array[n]

Poboljšano rješenje zadatka

Primijetimo da se suma nekog intervala može prikazati razlika dviju sumi prefiksa.
Uzmimo za primjer već zadani niz [2,5,3,0,3,1,4][2, 5, 3, 0, -3, 1, 4] i sumu intervala od 2 do 5.
prefixSum(5)=2+5+3+0+(3)+1=8prefixSum(5) = 2 + 5 + 3 + 0 + (-3) + 1 = 8
prefixSum(21)=2+5=7prefixSum(2 - 1) = 2 + 5 = 7

Oduzmemo li te dvije sume prefiksa, dobit ćemo rješenje 1 kao i s prvim načinom rješavanje. Dolazimo do zaključka da se svaka suma nad nekim intervalom može prikazatina ovaj način:

rangeSum(a,b)=prefixSum(b)prefixSum(a1)rangeSum(a, b) = prefixSum(b) - prefixSum(a - 1)

Kako nam ovo pomaže u poboljšanju našeg prvog algoritma? Sumu prefiksa za bilo koji indeks možemo izračunati jednom i spremiti u zaseban niz, a poslije za svaki od upita vrlo brzo dohvatiti taj podatak.
Nazovimo taj niz prefixSum[]prefixSum[], a lako ćemo ga izračunati iterirajući jednom kroz zadani niz.

int prefixSum[N]; // N je broj elemenata zadanog niza
prefixSum[0] = array[0];

for (int i = 1; i < N; ++i) {
prefixSum[i] = prefixSum[i - 1] + array[i];
}

Sada u O(1)O(1) možemo doći do sume bilo kojeg prefiksa, što znači da u O(1)O(1) možemo doći i do sume bilo kojeg intervala.

Za niz [2,5,3,0,3,1,4][2, 5, 3, 0, -3, 1, 4] imamo sljedeće sume prefiksa [2,7,10,10,7,8,12][2, 7, 10, 10, 7, 8, 12]

Oprez

Pripazi na rubni slučaj kad program traži prefixSum[1]prefixSum[-1] u slučaju da upit traži sumu intervala od početka do neke pozicije.

Funkciju rangeSum(a,b)rangeSum(a, b) sada možemo poboljšati i ona izgleda ovako:

int rangeSum(int a, int b) {
if (a == 0) {
return prefixSum[b];
} else {
return prefixSum[b] - prefixSum[a - 1];
}
}

Sumu prefiksa smo izračunali u O(N)O(N), a sumu intervala u O(1)O(1). Za QQ upita nad intervalima, tj. za cijeli program složenost je O(N+Q)O(N + Q).

Kompletno rješenje zajedno s unosom podataka i ispisom sada izgleda ovako:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector < int > arr(10e6);
vector < int > prefixSum(10e6);

int rangeSum(int a, int b) {
if (a == 0) {
return prefixSum[b];
} else {
return prefixSum[b] - prefixSum[a - 1];
}
}

int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);

int N, Q;
cin >> N >> Q; // broj elemenata u nizu i broj upita

for (int i = 0; i < N; ++i) {
cin >> arr[i];
}

//računanje niza sumi prefiksa
prefixSum[0] = arr[0];
for (int i = 1; i < N; ++i) {
prefixSum[i] = prefixSum[i - 1] + arr[i];
}

for (int i = 0; i < Q; ++i) {
int a, b; //donja i gornja granica intervala
cin >> a >> b;

cout << rangeSum(a, b) << endl;
}

return 0;
}

Suma prefiksa nad matricom

Sada upiti neće biti nad jednodimenzionalnim poljem, već nad matricom. Imamo matricu od RR redaka i SS stupaca.
Primjer:
3,5,2,13, 5, -2, 1
1,0,3,11, 0, 3, -1
8,3,1,38, 3, 1, -3

Ovdje se traži suma nekog "pravokutnika" matrice, a u upitima oni će se označavati s dvije točke, gornjom lijevom i donjom desnom točkom. Ako uzmemo (0,2)(0, 2) i (2,3)(2, 3) gdje prvi broj svake "točke" označava redak, a drugi stupac, rješenje će biti zbroj elemenata ove podmatrice:
2,1-2, 1
3,13, -1
1,31, -3

Kao i u prvom zadatku, najjednostavnije rješenje je za svaki od QQ upita napraviti iteraciju po matrici i izračunati sumu, no i ovaj put to je presporo rješenje čija je složenost O(QRS)O(Q * R * S).
Koristit ćemo ideju iz prošlog zadatka, ali prefiks sume ćemo proširiti na dvije dimenzije. Svaki element u matrici prefiksa suma će sadržavati zbroj svih elemenata od početka matrice (gornji lijevi kut) do njega. Dakle, za gornji primjer imati ćemo sljedeću matricu suma prefiksa:

3,8,6,73, 8, 6, 7
4,9,10,104, 9, 10, 10
12,20,22,1912, 20, 22, 19
Način na koji se računa prefixSumprefixSum matrica je sljedeći:
Uzmimo kao primjer poziciju (2, 2). Vrijedi prefixSum[2][2]=22prefixSum[2][2] = 22 i to je ovaj pravokutnik

Suma prefiksa (2, 2)

Tu vrijednost brzo izračunamo koristeći informacije koje već imamo od prije. Uzmemo sume prefiksa od gornje i lijeve točke koje su izračunate u prefixSum[1][2]prefixSum[1][2] i prefixSum[2][1]prefixSum[2][1]. Njih ćemo zbrojiti.

Suma prefiksa (1, 2) i (2, 1)

Ali, sada smo jedan dio dva puta zbrojili i stoga oduzmemo prefiksSum[1][1]prefiksSum[1][1]

Suma prefiksa (1, 1)

Još nam samo prostaje pribrojiti arr[2][2]arr[2][2] i imamo rješenje. Dakle, formula za izračunavanje sume prefiksa kod dvodimezionalnih polja je

prefixSum[i][j]=prefixSum[i1][j]+prefixSum[i][j1]prefixSum[i1][j1]+arr[i][j]prefixSum[i][j] = prefixSum[i - 1][j] + prefixSum[i][j - 1] - prefixSum[i - 1][j - 1] + arr[i][j]

Implementacija je vidljiva dolje u konačnom rješenju cijelog zadatka.

Rješenje zadatka

Na vrlo sličan način će se i računati suma nad nekim intervalom nad matricom. Kao primjer uzet ćemo sumu pravokutnika (intervala) od (1,2)(1, 2) do (2,3)(2, 3), kvadrat plave površine na slici. Za početak odabiremo prefixSum[2][3]prefixSum[2][3].

Suma prefiksa (2, 3)

I sada moramo oduzeti viškove, i to prefixSum[2][1]prefixSum[2][1] te prefixSum[0][3]prefixSum[0][3]. Ovaj put smo jedno područje dva puta oduzeli, pa stoga pribrajamo prefixSum[0][1]prefixSum[0][1].

Suma prefiksa (1, 1)

Konačna formula(r1,s1r1, s1 - redak i stupac lijevog gornjeg ugla, r2,s2r2, s2 - redak i stupac desnog donjeg ugla):

rangeSum(r1,s1,r2,s2)=prefixSum[r2][s2]prefixSum[r2][s11]prefixSum[r11][s2]+prefixSum[r11][s11]rangeSum(r1, s1, r2, s2) = prefixSum[r2][s2] - prefixSum[r2][s1 - 1] - prefixSum[r1 - 1][s2] + prefixSum[r1 - 1][s1 - 1]

Kompletno rješenje zajedno s unosom podataka i ispisom (R,S1000R, S \le 1000):

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector < int > row(1005, 0);
vector < vector < int > > arr(1005, row);
vector < vector < int > > prefixSum(1005, row);

int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);

int R, S, Q;
cin >> R >> S >> Q; // broj redaka, stupaca i upita

/*
indeksiranje kreće od 1 kako bi se izbjegla potreba za
provjeravanjem je li kod prefixSum[r][s] r ili s jednak nuli
*/
for (int i = 1; i <= R; ++i) {
for (int j = 1; j <= S; ++j) {
cin >> arr[i][j];

//odmah računamo i matricu za prefikse suma
prefixSum[i][j] = prefixSum[i − 1][j] + prefixSum[i][j − 1]
− prefixSum[i − 1][j − 1] + arr[i][j];
}
}

for (int i = 0; i < Q; ++i) {
int r1, s1, r2, s2;

cin >> r1 >> s1 >> r2 >> s2;

//želimo indeksiranje koje kreće od 1
r1++;
s1++;
r2++;
s2++;

cout << prefixSum[r2][s2] − prefixSum[r2][s1 − 1] − prefixSum[r1 − 1][s2] +
prefixSum[r1 − 1][s1 − 1] << endl;
}

return 0;
}